Reglur um skólasókn

Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og þar með viðveru í kennslustundum. Þeim ber sjálfum að fylgjast með skólasókn sinni í Innu og skulu þekkja þær reglur sem gilda um skólasókn.

Ef nemandi er mikið frá vegna veikinda, íþrótta eða leyfa ber hann ábyrgð á því að fylgjast með hvað fer fram í kennslu á þeim tíma og vera í sambandi við kennara um námstilhögun.

Kennarar skrá viðveru samdægurs í Innu og er viðveran aðgengileg nemendum og forráðamönnum ólögráða nemenda.
Inna sýnir annars vegar raunmætingu, það er hvaða tíma nemandi hefur sótt og hins vegar mætingu þegar veikindi og leyfi hafa verið dregin frá.

Skólasókn, mæting þegar búið er að taka tillit til veikinda og leyfa er birt á stúdentsskírteini nemenda.

Öll frávik frá reglum um skólasókn eru í höndum skólameistara og/eða skólaráðs. 

Reglur um skólasókn

 • Nemendur skulu mæta stundvíslega og undirbúnir í allar kennslustundir sem þeir eru skráðir í.
 • Komi nemandi of seint í tíma er skráð seint (S). Séu liðnar 15 mínútur af kennslustundinni þegar nemandi mætir er skráð fjarvist (F).
 • Fjarvist úr einni kennslustund (F) gildir sem eitt fjarvistastig og seinkoma (S) gildir sem 0,33 fjarvistastig.
 • Ef nemendur vilja gera athugasemd við fjarvistaskráningu sína í Innu þá verða þeir að koma henni skriflega til viðkomandi kennara. Ekki er hægt að leiðrétta fjarvistir lengra aftur í tímann en sem nemur einni viku. 
 • Úttekt er gerð á skólasókn nemenda þrisvar til fjórum sinnum á önn og í framhaldi af því eru veittar áminningar ef þeirra er þörf. Áminningar eru einnig sendar til forráðamanna nemenda undir 18 ára aldri.
 • Fari raunskólasókn niður fyrir 80% um leið og hún er undir 90% með vottorðum og leyfum fer eftirfarandi ferli í gang: 1) Munnleg áminning umsjónarkennara, 2) Skrifleg áminning námstjóra, 3) úrsögn úr skóla. Unnt er að sækja um endurinnritun einu sinni á námsferlinum. 
 • Skólasókn nemanda er birt í Innu. Nemendur og forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri geta séð skólasókn sína í Innu. Úttekt er gerð á skólasókn nemenda þrisvar á önn og í framhaldi af því eru veittar áminningar skv. ferlinu hér að ofan.
 • Deildir hafa heimild til að setja sérstök ákvæði um skólasókn og aðra ástundun. Slík ákvæði skulu tilgreind í námsáætlun einstakra áfanga.
 • Nemendur í fullu námi (25-37 einingar á önn) geta fengið eina einingu á önn fyrir skólasókn ef raunmæting er 96% eða hærri. Nemandi getur að hámarki fengið 5 einingar fyrir skólasókn á námsferli sínum. Einingar fyrir skólasókn koma inn sem valeiningar
 • Skólasóknarreglur eru birtar með fyrirvara um breytingar sem kunna að verða og auglýstar eru ef svo ber til. 

Endurskoðað og breytingar samþykktar í skólaráði í mars 2023.

Veikindi

 • Forráðamenn ólögráða nemenda tilkynna veikindi nemenda í Innu. Lögráða nemendur tilkynna sjálfir veikindi í Innu. Veikindatilkynning skal berast skólanum fyrir kl. 10:00 hvern virkan dag sem veikindi vara. Sjá leiðbeiningar um skráningu veikinda í Innu hér. Ef Inna er ekki aðgengileg þá er hægt að senda póst á kvennaskolinn@kvenno.is.
 • Skila þarf vottorði ef veikindaskráningar eru fleiri en 60 kennslustundir á önn. Vottorðum skal skila á skrifstofu skólans (kvennaskolinn@kvenno.is).
 • Nemendur sem eiga við langvinna eða þráláta sjúkdóma að stríða eða verða fyrir áföllum sem hamla skólagöngu þeirra á önninni þurfa að hafa samband við náms- og starfsráðgjafa skólans.
 • Skila þarf læknisvottorði sem staðfestir langvinn veikindi og skal það endurnýjað á hverri önn.

Leyfi 

Gert er ráð fyrir að nemendur sinni persónulegum erindum sínum utan skólatíma. Sé það ekki unnt og erindið mjög brýnt geta forráðamenn ólögráða nemenda og lögráða nemendur sótt um leyfi rafrænt í Innu samdægurs. Skilyrði fyrir leyfisveitingu er að nemandi mæti að öðru leyti vel í skólann og geri sér grein fyrir skyldum sínum og ábyrgð.

Athugið að kennarar veita ekki leyfi. Öll leyfi er skráð á skrifstofu skólans eða hjá námstjóra.

 • Forráðamenn ólögráða nemenda og lögráða nemendur geta sótt skriflega um leyfi til námstjóra vegna leyfa sem vara tvo daga eða lengur. Sækja þarf um leyfi fyrirfram. Hægt er að sækja um leyfi ef um er að ræða:
  • Vegna fráfalls náins ættingja eða vinar
  • Vegna starfa á vegum nemendafélagsins Keðjunnar
  • Vegna rökstuddrar umsóknar um brýn erindi frá nemanda og/eða forráðamanni
  • Um afreksfólk (íþróttir, tónlist) gilda ákvæði aðalnámskrá framhaldsskóla. Leyfi vegna keppna eða ferða á vegum íþróttafélags er veitt ef staðfesting frá þjálfara/sérsambandi liggur fyrir.

Merkingar í Innu

M = Mætt í kennslustund
S = Seinkoma
F = Fjarverandi 
V = Veikindi
L = Leyfi 
N = Nemendafélagsstörf 
R = Vísað úr kennslustund 
U = Viðburður á vegum skólans / Nám utan skólastofu 
I = Landsliðsverkefni 
T = Námstengt (tónlistar- eða listnám) 
A = Árekstur í tíma
K = Kennari veikur eða í leyfi
X = Nemandi á ekki að vera