Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Kvennaskólans í Reykjavík kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki skólans þau réttindi sem kveðið er á um í Jafnréttislögum nr. 10/2008. 

 Markmið

Markmið jafnlaunastefnu Kvennaskólans í Reykjavík er að allt starfsfólk skólans fái greidd jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sambærileg og/jafn verðmæt störf.  Markmið jafnlaunastefnu er að ásættanlegur, kynbundinn launamunur mælist innan við 2%. 

 Forsendur launaákvarðana eru í samræmi við launastefnu, kjara- og stofnanasamninga.  Ákvörðun um kjör starfsmanna skal byggð á málefnalegum sjónarmiðum sem varða starfið og hæfniskröfur til þess.  Þessi sjónarmið gilda hvort sem ákvörðun varðar laun, hlunnindi eða réttindi sem metin verða til fjár.  Starfsfólki skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum kjósi viðkomandi svo.  Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og einstaklingar skulu fá greitt fyrir störf sín út frá verðmæti starfa þeirra, óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. 

 Ábyrgð

Skólameistari ber ábyrgð á jafnlaunakerfinu og að það standist lög og skuldbindingar varðandi jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.  Yfirstjórn skólans ber ábyrgð á stefnunni.

Fjármála- og skrifstofustjóri er fulltrúi yfirstjórnar varðandi jafnlaunakerfið og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.  Skólameistari er ábyrgur fyrir að allir sem koma að launaákvörðunum hjá skólanum séu vel upplýstir um jafnlaunakerfið, verklagsreglur því tengdar sem og lögum og reglum sem gilda í jafnlaunamálum.

Til að ná settum markmiðum skuldbindur Kvennaskólinn sig til að:

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 og öðlast vottun í samræmi við lög nr. 56/2017 um jafnlaunavottun.
  • Innleiða verklag og skilgreina launaviðmið til að tryggja að starfsfólk fái greitt fyrir störf sín út frá verðmæti þeirra óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum sjónarmiðum.
  • Setja fram jafnlaunamarkmið og rýna þau.
  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta hlítingu við kröfur.
  • Framkvæma innri úttekt og rýni stjórnenda árlega.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun og frábrigðum með því að sinna stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • Kynna starfsmönnum niðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundinn launamun.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum þar sem þess er þörf.
  • Kynna jafnlaunastefnu skólans fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi á heimasíðu skólans; www.kvenno.is .

Jafnlaunastefna þessi er órjúfanlegur hluti af launastefnu Kvennaskólans í Reykjavík.