Jafnréttisáætlun

Aðgerðabundin jafnréttisáætlun fyrir skólaárið 2019-2020

Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa 25 eða fleiri starfsmenn skulu setja sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir þar sem fram kemur hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.-22. gr. jafnréttislaga.

Launajafnrétti 19. grein

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tími

Að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf. 

Skólinn er að vinna að jafnlaunavottun til að tryggja að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf.

 

 

Kynna fyrir starfsfólki skólans niðurstöður

jafnlaunavottunarinnar

Skólameistari og fjármálastjóri

 

Haustönn 2019

 

 

  Vorönn   2020

 

 Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 20. grein

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímar

Jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum.

 

 

 

Að allir starfsmenn sem vinni sambærileg störf hafi jafnan aðgang að starfsþjálfun og endurmenntun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efla kynjafræðiþekkingu starfsfólks

Taka fram í auglýsingum eftir starfskrafti að farið sé eftir jafnréttislögum og að öll kyn séu hvött til þess að sækja um.

 

 

 

 

 Samantekt á kynjahlutföllum í öllum starfshópum. Taka saman yfirlit yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar. Kynna niðurstöður fyrir skólanefnd.

 

 Bjóða uppá námskeið á vinnutíma sem haldin eru til að auka hæfni í starfi.

  Tölvunámskeið fyrir alla starfsmenn

Námskeiðsdagur með fjölbreyttum fyrirlestrum og vinnuhópum þar sem áhersla er á efni sem starfsfólk lagði áherslu á í viðhorfskönnunum og starfsmannaviðtölum

 

Skipuleggja og auglýsa fræðsluerindi fyrir starfsfólk. 

Skólameistari og aðstoðar-

skólameistari.

 

 Skólameistari og aðstoðar-

skólameistari.

 

Skólameistari, aðstoðarskólameistari og námstjóri

 

 

 

 

 

 

 

 Jafnréttisnefnd

 

 

Í hvert sinn sem störf eru auglýst.

 

 

 

Lokið í júní ár hvert.

 

Október 2019

Vorönn 2020

 

 

 

 Vorönn 2020

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 21. grein

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Starfsfólki sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu.

 

Veita starfsfólki sveigjanleika þegar kemur að skipulagningu skóladagatals og álags eftir því sem kjarasamningar og aðstæður frekast leyfa.

 

 

Upplýsa starfsmenn um lögvarinn rétt til fæðingar- og foreldraorlofs og fjarvista vegna veikinda barna.

 

 

Kynning og þátttaka í könnunum þar sem meðal annars er spurt um hvernig starfsfólki gangi að samræma starfsskyldur og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Skipuleggja aðgerðir þegar niðurstöður úr könnunum liggja fyrir.

 

 

Skólameistari

 

 

 

 

Stjórnendur í samstarfi við trúnaðarmenn

 

  

Sjálfsmatshópur

 

Ágúst ár hvert

 

 

 

 

Ágúst ár hvert

 

 

 

Apríl 2020

 

 Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 22. grein

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

 

Koma í veg fyrir að starfsfólk verði fyrir

  • einelti
  • kynbundnu ofbeldi
  • kynbundinni áreitni og/eða
  • kynferðislegri áreitni

 

á vinnustaðnum.  

 

Kynna starfsmönnum reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.

 

 

Afhenda og kynna handbók starfsmanna þar sem viðbragðs-áætlanir eru kynntar.

 

 

Uppfæra viðbragðsáætlanir í samræmi við lög þar sem sérstaklega verður tilgreint hvað skólinn gerir til að koma í veg fyrir (forvarnir) að starfsfólks verði fyrir einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni. Kynna bæði fyrir starfs-mönnum og nemendum.

 

Skipuleggja markvissa fræðslu fyrir starfsfólk.

 

 

 

 

Skólameistari

 

 

Námstjóri

 

 

 

Jafnréttisfulltrúi, eineltisteymi, forvarnarfulltrúi og skólameistari

 

 

 

 

 

 

Jafnréttisfulltrúi  

 

 

 

Janúar 2020

 

 

Ágúst 2019

 

 

 

Ágúst 2020

 

 

 

 

 

 

 

Á hverju ári

                                                                            

23. gr. Jafnréttislaga/ menntun og skólastarf

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Nemendur fái fræðslu um jafnréttismál

 

 

Að búa öll kyn undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og

atvinnulífi.

  

Í náms- og starfsráðgjöf fái kynin fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.

 

Jafnréttisteymi nemenda skipuleggi jafnréttis-fræðslu fyrir samnemendur sína.

 

 Nemendur fái áfram kennslu um sam-þættingu fjölskyldu og atvinnulífs út frá kynja-fræðilegu sjónarhorni.

 

   

Náms- og starfsráðgjafar halda áfram að vinna samkvæmt núverandi tilhögun þar sem áhersla er lögð á jafnrétti kynjanna.

Jafnréttisfulltrúí og jafnréttisteymi nemenda

 

 Kennarar í félagsvísindum.

  

 Náms- og starfsráðgjafar

Á hverju ári

 

 Á hverju ári

 

  

 

 

Á hverju ári

 

 

 

23. gr. Jafnréttislaga/ menntun og skólastarf

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi 

Koma í veg fyrir að

nemendur verði fyrir:

  • kynbundu ofbeldi
  • kynbundinni áreitni
  • kynferðislegri áreitni

    í skólanum.

 

 

 

Nemendur fá markvissa fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynferðis-lega áreitni og kynbundna áreitni í inngangsáfanga í félagsvísindum á fyrsta skólaári.

 

Fylgja eftir kynningum og aðgerðum sem fóru í gang eftir að nemendur í rýni-hópum svöruðu spurningum er varða niðurstöður úr Skólapúlsinum.

 

Vinna sérstaklega með stjórn nemendafélagsins hvað varðar skipulag á við-burðum á vegum skólans. Skipulag sem miðar að forvörnum.

 

 

Setja markvissa vinnu í gang sem endurskoðar nýja áætlun fyrir eineltis- og kynbunda og/ eða kynferðislega áreitni.

 

 

 Kennarar í félagsgreinum

 

 

 

 

Skólameistari, verkefnastjóri sjálfsmats, forvarnarfulltrúi og

jafnréttisfulltrúi

 

 

Skólameistari, félagsmálafulltrúi og forvarnarfulltrúi

 

 

 

Skólameistari og verkefnastjóri sjálfsmats

 

Á hverju ári

 

 

 

 

Skólaárið 2019-2020

 

 

 

 

Á hverju ári

 

 

 

 

Ágúst 2020

 

 Samstarfs heimilis og skóla

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

 

 

Að mæður og feður  taki jafnan þátt í skólastarfinu.


Starfsfólk skólans útiloki ekki annað foreldrið á grundvelli kyns.

 

 

Að foreldrafélagið sé meðvitað um þátttöku bæði mæðra og feðra.

 

Ef þörf er á að hafa samband við forráðamenn skal hafa samband við alla skráða forráðamenn.

 

Jafnréttisfulltrúi mæti á kynningar-fund fyrir foreldra nýnema og kynni jafnréttisstarf skólans.

 

Stjórn foreldra-félagsins, kennarar og starfsfólk

 

 

 

 

Jafnréttisfulltrúi

 

Á hverju ári

 

 

 

 

 

Á hverju ári