Lokamarkmið brauta

Lokamarkmið hverrar brautar eru að nemendur á:

 

 

félagsvísindabraut

náttúruvísindabraut

hugvísindabraut

 

hafi góða almenna þekkingu á sviði samfélagsgreina

hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda

hafi góða almenna þekkingu á sviði hugvísinda

 

geti greint einkenni og þróun samfélaga og geri sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa

séu færir um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun

séu færir um að beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun

 

þekki meginstrauma menningar, trúar, uppeldis, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð

geti fjallað um og tekið þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags

hafi náð tilskilinni færni í þeim erlendu tungumálum sem þeir hafa lagt stund á

 

geti tekið þátt í rökræðum um samfélagsleg efni

geti nýtt kunnáttu sína í náttúru- og raunvísindum í mögulegri framtíðarþróun

séu læsir á menningu og siði viðkomandi málsamfélaga og hafi þekkingu á sögu þeirra

 

hafi öðlast getu til að lesa og greina rannsóknarniður-stöður

séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum og heilbrigðisvísindum

séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í hugvísindum og á öðrum sviðum fræða og lista.

 

séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í félags- og hugvísindum.