LÖGF2LÖ05 - Lögfræði, inngangur

Lögfræði, inngangur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í áfanganum verður lögfræði sem fræðigrein kynnt þar sem fjallað verður um aðferðafræði og mikilvæg grundvallarhugtök lögfræðinnar auk þeirra réttarheimilda sem lögfræði grundvallast á. Sérstaklega veður fjallað um mannréttindalög, stjórnskipunar- og stjórnsýslurétt, Evrópurétt og þjóðarétt, refsirétt og skaðabótarétt þar sem nemendur munu þjálfast í að lesa lög og greina réttarstöðu aðila og réttaráhrif laga. Markmið áfangans er að veita nemendum góða innsýn í aðferðafræði lögfræðinnar og er ætlað að hafa hagnýtt gildi til að veita nemandum þá grundvallarfærni og þekkingu sem þörf er á til þess að geta lesið og túlkað lög. Áfanginn er símatsáfangi og mun námsmatið byggjast á verkefnavinnu nemenda og áfangaprófum. Kennsluhættir verða í formi fyrirlestra, verkefnavinnu, úrlausna raunhæfra verkefna og túlkunar á dómum auk þess sem gert er ráð fyrir vettvangsferð á þingpalla Alþingis og heimsóknum frá lögfróðum aðilum. Áfanginn er undirbúningur undir lögfræðinám.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum lögfræðinnar á öllum þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • þeim ólíku réttarheimildum og lögskýringargögnum sem stuðst er við í íslenskum rétti
 • þeim lögum og réttarreglum sem gilda á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • þeim grundvallarréttindum sem tryggð eru í stjórnarskrá og Mannréttindasáttmála Evrópu
 • hlutverki og framkvæmd löggjafans við lagasetningu
 • helstu atriðum skaðabóta- og refsiréttar og þeirri aðferðarfræði sem þar er beitt
 • helstu atriðum skaðabóta- og refsiréttar og þeirri aðferðarfræði sem þar er beitt

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • leita og afla sér upplýsinga í lagasafni Alþingis og reglugerðarsafni Stjórnarráðsins
 • greina lögfræðileg álitaefni á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • lesa lögfræðilegan texta og túlka merkingu hans
 • skrifa lögfræðilegan texta sem styðst við rökstuðning réttarreglna
 • meta umfang og takmörk hinna ýmsu grundvallarréttinda sem tryggð eru í íslenskum rétti
 • heimfæra skaðabóta- og refsiábyrgð undir viðeigandi lagaákvæði

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • túlka og skýra settan rétt að því marki að slá réttarreglum föstum
 • greina réttarstöðu aðila samkvæmt íslenskum rétti á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • leysa úr fjölbreyttum lögfræðilegum álitaefnum og komast að lögfræðilegri niðurstöðu
 • geta ályktað um umfang réttinda sinna í samskiptum við stjórnvöld og aðra opinbera aðila
 • geta ályktað um grundvöll skaðabóta- og refsiábyrgðar og meta umfang þeirrar ábyrgðar með almennum hætti
 • taka virkan þátt í gagnrýninni umræðu um lög og lagasetningu í íslenskum rétti.
Nánari upplýsingar á námskrá.is