FRAN2FD05 - Franska 4

hlustun og ritun. menning og þjóðfélagsmál, lesskilningur, tal

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: FRAN1FC05
Í þessum fyrsta áfanga frönskunnar á 2. þrepi er áfram unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun, málfræðigrunnur er styrktur og orðaforði aukinn jafnt og þétt. Unnið er með efni af ýmsu tagi, s.s. rauntexta á mismunandi þyngdarstigi, hlustunar- og myndefni. Áfanginn er í ríkari mæli en áður þematengdur og meiri áhersla lögð á menningu og þjóðfélagsmál í frönskumælandi löndum. Nemendur vinna svokallað blokkarverkefni, þ.e. þeir búa til franskt íbúasamfélag í blokk þar sem gefst gott tækifæri til að vinna að markmiðum áfangans. Einnig er sjónum beint að umhverfismálum almennt með sérstakri áherslu á Frakkland. Samhliða þessari vinnu er lesin léttlestrarbók og ýmis verkefni unnin út frá henni. Nemendur eru áfram þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum, m.a. í ýmiss konar verkefnum í tengslum við þemu áfangans og fá meiri þjálfun í að tjá sig í ræðu og riti en rúmast hefur í fyrri áföngum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ýmsum sérhæfðum þáttum í menningu og þjóðfélagsgerð Frakklands
 • sérhæfðari þáttum franska málkerfisins (t.d. skildagatíð og einfaldri framtíð)
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans, þ.m.t. flóknari orðasamböndum en áður
 • notkun frönskunnar til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja nokkuð vel þegar rætt er um málefni daglegs lífs eða málefni sem hann þekkir vel
 • greina aðalatriði í frásögn, sjónvarps- eða útvarpsefni sem fjalla um afmörkuð málefni
 • skilja betur en áður orð og orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talmál
 • skilja einfalda eða einfaldaða bókmenntatexta og hafa betra vald á að túlka þá en áður
 • skilja stuttar greinar t.d. í tímaritum, dagblöðum og á netinu um ýmis efni með hjálp orðabóka og uppsláttarrita og skima nokkuð þunga texta sem tengjast þemum áfangans þannig að hann skilji aðalatriðin
 • taka þátt í samtali um afmörkuð, undirbúin efni og geta betur en áður beitt málfari við hæfi hverju sinni
 • skiptast á skoðunum við aðra um framtíðaráform, framtíðarsýn og önnur málefni sem tengjast námsefninu og geta betur en áður rökstutt mál sitt
 • halda stutta og hnitmiðaða kynningu á efni sem hann hefur undirbúið fyrirfram
 • skrifa texta af fjölbreyttara tagi en áður um efni sem tengist viðfangsefnum áfangans
 • gera útdrátt eða eigin hugleiðingar út frá frásögn í greinum, bókmenntatextum o.fl.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, ef hann þekkir til efnisins og talað er nokkuð skýrt
 • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
 • lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og eiga auðveldara en áður með að túlka hann og tjá sig munnlega og skriflega um efni hans
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til
 • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
 • tjá sig á nokkuð skýran hátt um ýmis almenn efni eða sérhæfðari efni sem hann hefur kynnt sér vel
 • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður um ýmis efni
 • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, t.d. stuttri blaðagrein
 • nýta markvissar en áður upplýsingatækni og ýmis hjálpargögn við textasmíð
Nánari upplýsingar á námskrá.is