Kvennaskólinn í Reykjavík

Stjórnun

Stjórn skólans og skipulag


Yfirstjórn

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn Kvennaskólans.
Menntamálaráðherra skipar skólanefnd við Kvennaskólann til fjögurra ára í senn. Í skólanum er stjórnin í höndum skólameistara, aðstoðarskólameistara, fjármálastjóra og faktors.


Skólanefnd

Menntamálaráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm menn. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarstjórnar/sveitarstjórna og þrír án tilnefningar og skulu þeir að jafnaði búsettir í sveitarfélagi sem á aðild að skólanum. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn  tilnefndur af kennurum skólans, annar af nemendum og sá þriðji af foreldrum. Áheyrnarfulltrúar skulu tilnefndir til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar.
Skólanefnd fundar eftir þörfum, að jafnaði einu sinni í mánuði á starfstíma skólans.

 

Skólaráð

Skólameistari er oddviti skólaráðs sem auk hans er skipað aðstoðarskólameistara, faktor, tveimur fulltrúum kennara og tveimur nemendum.
Skólaráð er skólameistara til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans. Það fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar, skólareglur, umgengnishætti í skólanum og vinnu- og félagsaðstöðu nemenda. Einnig veitir skólaráð umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundum, nemendaráði, einstaklingum, skólameistara og menntamálaráðuneytinu sé þess óskað. Auk þess fjallar það í trúnaði um mál sem upp kunna að koma og varða einstaka nemendur og kennara.
Skólaráð fundar reglulega yfir veturinn.

 

Skólameistari

Menntamálaráðherra skipar skólameistara við framhaldsskóla til fimm ára í senn að fengnum tillögum hlutaðeigandi skólanefndar og setur honum erindisbréf.
Skólameistari Kvennaskólans í Reykjavík skal m.a.:
- bera ábyrgð á starfsemi skólans, menntunar- og uppeldishlutverki, þróunarstarfi innan hans, gerð skólanámskrár og innritun nemenda
- bera ábyrgð á eignum, fjárreiðum og öðrum rekstri skólans
- vinna með skólanefnd að gerð fjárhags- og starfsáætlana til lengri og skemmri tíma og sjá til þess að þeim sé framfylgt
- sjá um að lögum, reglugerðum og námskrá sé framfylgt
- ráða, að höfðu samráði við skólanefnd, starfsfólk skóla eftir því sem gildandi lög segja til um og skipta með þeim verkum
- hafa yfirumsjón með starfi kennara og annarra starfsmanna skólans og fylgjast með því að þeir ræki skyldur sínar og njóti þeirra réttinda sem þeim ber
- sjá til þess að fylgst sé með því að nemendur stundi nám sitt, hlíti þeim reglum sem settar eru og njóti þeirra réttinda sem þeim ber
- taka afstöðu til og úrskurða um álitamál vegna innra starfs og starfstíma skólans
- sjá um tengsl skólans út á við, m.a. við aðstandendur nemenda, aðra skóla og aðila á öðrum sviðum atvinnulífsins
- vera framkvæmdastjóri skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt
- vera oddviti skólaráðs
- kalla saman kennarafundi
- bera ábyrgð á innra mati á starfi skólans
- bera ábyrgð á að starfsemi skólans sé kynnt
- sjá til þess að fyrir liggi upplýsingar um skólastarfið og að nauðsynlegar skýrslur um það séu gerðar
- bera ábyrgð á að upplýsa forráðamenn ólögráða nemenda um námsástundun, námsgengi og önnur atriði er varða skólavist nemandans og velferð hans.


Aðstoðarskólameistari

Skólameistari ræður aðstoðarskólameistara til allt að fimm ára í senn.
Aðstoðarskólameistari skal m.a.:
- vera staðgengill skólameistara og vinna með honum við daglega stjórn skólans og rekstur
- annast daglega umsjón með kennslu
- annast skráningu námsferils og annarra upplýsinga um nemendur, miðlun þeirra, þar með taldar upplýsingar um skólasókn
- hafa yfirumsjón með námsvali nemenda
- hafa yfirumsjón með samráði við námsráðgjafa og umsjónarkennara
- hafa yfirumsjón með próftöflu- og stundaskrárgerð
- annast útgáfu einkunnaspjalda og prófskírteina
- annast launaafgreiðslu starfsmanna ásamt fjármálastjóra og skólameistara.


Faktor

Skólameistari ræður faktor að höfðu samráði við skólanefnd til allt að fjögurra ára í senn úr hópi framhaldsskólakennara við skólann.
Faktor skal m.a.:
- hafa umsjón með húsnæði skólans við Þingholtsstræti 37 (Uppsölum) og allri starfsemi þar
- hafa yfirumsjón með tækjum og búnaði alls skólans
- sjá með umsjónarmanni um viðhald bygginga skólans, hreinlæti og lóð
- semja yfirsetutöflu og hafa yfirumsjón með framkvæmd prófa
- sjá um brunaæfingar og aðra öryggisvörslu.

 

Verkefnisstjórar

Skólameistara er heimilt með sérstöku samkomulagi við kennara að fela honum tímabundna verkefnisstjórn.
Í Kvennaskólanum eru nú eftirfarandi verkefnisstjórar:
brautarstjórar, fagstjórar yfir kennslugreinum, félagsmálastjóri, forvarnarfulltrúii, umsjónarmaður erlendra samskipta og þróunnarstjóri.

 

Brautarstjórar

Hver námsbraut skólans, félagvísinda-, hugvísinda- og náttúruvísindabraut, hefur brautarstjóra. Einnig er brautastjóri á brautabrú og er hann jafnframt umsjónakennari bekkjarins.
Brautarstjóri skal m.a.:
- skipuleggja og samræma námið á brautinni í samstarfi við fagstjóra og aðra brautarstjóra
- fylgjast með því að námsferill nemenda á brautinni sé í samræmi við gildandi reglur
- hafa umsjón með áætlanagerð um framboð kjörsviðs- og valáfanga
- hafa umsjón með námsvali og námsframvindu nemenda
- aðstoða við innritun
- aðstoða við útskrift
- vera til ráðgjafar við töflugerð
- gera skýrslu um starfið.

 

Fagstjórar

Nær allar kennslugreinar skólans hafa fagstjóra.
Fagstjóri skal m.a.:
- stýra faglegu starfi í deild sem er skilgreind af yfirstjórn skólans,
- skipta verkum innan deildarinnar
- láta skrá fundargerðir deildafunda
- halda utan um gögn deildarinnar
- sjá um að námsáætlanir, áfangalýsingar og skýrslur séu gerðar
- gæta samræmis við reglur skólans.


Síðast breytt: 14.08.2012 14:29


AukavalLeit

Leitarvél
Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli